Sluttbrukerlisensavtale for ZEISS-enhetsprogramvare

1 Definisjoner og gyldighet
1.1 Du (heretter kalt “Lisenstakeren”) har kjøpt en bestemt enhet (“ZEISS-enhet”), enten fra Carl Zeiss AG (“ZEISS”) eller fra et datterselskap eller autorisert distributør, eller fra en annen tredjepart. Denne ZEISS-enheten inneholder programvare som eies eller er lisensiert av ZEISS (“ZEISS-enhetsprogramvare”).

1.2 All bruk av ZEISS-enhetsprogramvare er underlagt sluttbruker-lisensavtalen for ZEISS-enhetsprogramvare (“EULA”).

1.3 Denne EULA-en gjelder ikke programvare fra tredjeparter, inklusive det som kalle gratisprogramvare eller åpen kilde-programvare (FOSS). Slik programvare fra tredjepart er underlagt gjeldende lisensvilkår fra respektive tredjepart. ZEISS og lisenstakeren er enige om at alle garantier eller ansvar fra ZEISS for slik tredjepartsprogramvare skal uttrykkelig ekskluderes, med mindre annet er avtalt mellom ZEISS og lisenstakeren.

2 Omfanget av denne lisensavtalen; egen avtale for ZEISS-enheter
2.1 Denne lisensavtalen definerer de begrensede rettighetene som ZEISS gir til lisenstakeren med hensyn til ZEISS-enhetsprogramvaren.

2.2 Hvis lisenstakeren kjøper en ZEISS-enhet direkte fra ZEISS, enten mot vederlag eller gratis, gjelder følgende:
Lisenstakerens kjøp av den respektive ZEISS-enheten og den innebygde ZEISS-enhetsprogramvaren, og eventuelle relaterte rettigheter og forpliktelser til ZEISS på den ene siden og kunden (= lisenstakeren) på den andre siden, inkludert og uten begrensning, alle forhold knyttet til levering, ytelse, kvalitet, kvantitet og prising, skal være avgjørende underlagt vilkårene og betingelsene i den respektive kjøpskontrakten mellom ZEISS og kunden.

2.3 Hvis lisenstakeren kjøper en ZEISS-enhet ikke fra ZEISS, men fra et tilknyttet selskap eller en annen tredjepart, skal følgende gjelde:

Lisenstakerens kjøp av ZEISS-enheten og/eller ZEISS-enhetsprogramvaren, og eventuelle relaterte rettigheter og forpliktelser til ZEISS på den ene siden og kunden (= lisenstakeren) på den andre siden, inkludert, men uten begrensning til, alle forhold knyttet til levering, ytelse, kvalitet, kvantitet og pris, skal være avgjørende styrt av en separat kjøpskontrakt inngått mellom lisenstakeren og den respektive tredjeparten. Lisenstakeren skal ikke ha rett til å fremme krav mot ZEISS i forbindelse med levering av ZEISS-enheten og/eller ZEISS-enhetsprogramvaren, inkludert, men uten begrensninger til, eventuelle kontraktsmessige krav på grunn av defekter, feil eller manglende ytelse. Alle slike krav fra lisenstakeren, hvis noen, skal gjøres gjeldende av Lisenstaker overfor den respektive tredjeparten som lisenstakeren har kjøpt den respektive ZEISS-enheten fra. Uten at det berører det foregående, gir ZEISS lisenstakeren rettighetene til bruk med hensyn til ZEISS-enhetsprogramvaren i samsvar med bestemmelsene i denne lisensavtalen.

3 IP-eierskap
3.1 Med forbehold om de begrensede rettighetene som er uttrykkelig gitt i denne EULA-en, forbeholder ZEISS seg alle rettigheter, opphavsretter og interesser i og til ZEISS-enhetsprogramvare, inkludert alle relaterte immaterielle rettigheter (som definert nedenfor). Ingen rettigheter gis til lisenstakeren bortsett fra det som er uttrykkelig angitt her.

3.2 I forbindelse med denne EULA-en, betyr "Immaterielle rettigheter" enhver immateriell rettighet eller annen (eiendoms-)rettighet over hele verden, i alle medier, eksisterende eller opprettet i fremtiden, for alle versjoner og elementer, på alle språk, og for hele varigheten av slike rettigheter, enten lovbestemt eller i felles lov, kontrakt eller på annen måte, og uansett om de er registrert eller registrerbare, inkludert (a) rettigheter til alle oppfinnelser, oppdagelser, bruksmodeller, patenter, nyutstedelser av og re-eksaminerte patenter, eller patentsøknader (uansett hvor arkivert og uansett hvor det er utstedt, inkludert fortsettelser, delvis videreføringer, erstatninger og oppdelinger av slike søknader og alle prioritetsrettigheter som følger av slike søknader) som nå eksisterer eller heretter arkivert, utstedt eller ervervet; (b) rettigheter knyttet til forfatterskap, inkludert databaserettigheter, opphavsrettigheter, moralske rettigheter, opphavsrettsapplikasjoner og opphavsrettsregistreringer; (c) rettigheter til dataprogramvare og -programmer, kildekoder eller forretningsmetoder; (d) rettigheter til materialer; (e) rettigheter knyttet til varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, internettdomenenavn, forretningsnavn, logoer, varemerker og søknader om registrering og registreringer av disse; (f) rettigheter knyttet til beskyttelse av forretningshemmeligheter, knowhow og/eller annen konfidensiell informasjon; (g) designrettigheter, enten de er registrerte eller uregistrerte; og (h) rettigheter analoge med de i denne definisjonen og alle andre eiendomsrettigheter knyttet til immateriell eiendom.

4 Tildeling av rettigheter og begrensninger
4.1 Med forbehold om lisenstakerens overholdelse av vilkårene i denne lisensavtalen, gir ZEISS lisenstakeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar rett til å bruke ZEISS-enhetsprogramvaren som er innebygd i den kjøpte ZEISS-enheten i den grad dette er nødvendig for å bruk en slik ZEISS-enhet på riktig måte i samsvar med gjeldende produktbeskrivelser. Lisensinnehaveren kan bare bruke ZEISS-enhetsprogramvaren slik den er innebygd av ZEISS i ZEISS-enheten.

4.2 Enhver annen bruk, inkludert kopiering, distribusjon, salg, leasing, leie eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av ZEISS-enhetsprogramvare, er strengt forbudt. Spesielt må lisensinnehaveren ikke bruke ZEISS-enhetsprogramvaren (i) på eller i kombinasjon med annen maskinvare enn den respektive ZEISS-enheten, (ii) i kombinasjon med annen programvare, eller (iii) som frittstående programvare.

4.3 Lisensinnehaveren må ikke modifisere, oversette, dekompilere eller demontere ZEISS-enhetsprogramvaren og/eller den medfølgende dokumentasjonen og informasjonen uten skriftlig forhåndssamtykke fra ZEISS, med mindre og i den grad det er tillatt i gjeldende ufravikelig lov. Hvis lisensinnehaveren har til hensikt å dekompilere ZEISS-enhetsprogramvaren for å få informasjon som er nødvendig for å etablere interoperabilitet mellom et uavhengig laget dataprogram med andre programmer, skal lisensinnehaveren informere ZEISS skriftlig om sin intensjon, og ZEISS skal, etter eget skjønn, gi nødvendig informasjon innen rimelig tid.

4.4 Lisensinnehaveren kan ikke endre eller fjerne merknader om opphavsrett og/eller forfatterskap som kan tilskrives ZEISS-enhetsprogramvaren.

4.5 ZEISS forblir eieren av alle rettigheter til ZEISS-enhetsprogramvaren, selv om lisensinnehaveren endrer ZEISS-enhetsprogramvaren, og/eller kombinerer den med lisensinnehaverens egne programmer eller slike fra tredjeparter, i strid med denne lisensavtalen. Hvis, på grunn av gjeldende ufravikelige lov, lisensinnehaveren eller en tredjepart bestilt av lisensinnehaveren skal anses som eiere av rettighetene til endringene eller lenkene, gir lisensinnehaveren ZEISS bruksrettigheter til disse i størst mulig grad, inkludert, og uten begrensning eksklusive, evigvarende, globale, overførbare og underlisensierbare rettigheter uten noen begrensning til å bruke, markedsføre, kopiere, spre og gjøre offentlig tilgjengelige disse modifikasjonene/lenkene, og (hvis aktuelt), skal lisensinnehaveren sørge for at den relevante tredjeparten gir ZEISS disse rettighetene også.

5 Garantifraskrivelse
5.1 Med mindre annet er avtalt mellom ZEISS og lisensinnehaveren, leveres ZEISS-enhetsprogramvaren "som den er" og ZEISS gir ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, med hensyn til ZEISS-enhetsprogramvaren, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. ZEISS garanterer ikke at ZEISS-enhetsprogramvaren vil oppfylle lisensinnehaverens krav eller at ZEISS-enhetsprogramvaren vil være feilfri. ZEISS gir ingen garanti for ikke-krenkelse.

5.2 Med mindre annet er avtalt mellom ZEISS og lisensinnehaveren, angir denne lisensavtalen alle forpliktelsene til ZEISS med hensyn til ZEISS-enhetsprogramvaren.

6 Ansvarsbegrensning
6.1 ZEISS skal være ansvarlig for skader (i) i den grad ZEISS sitt ansvar ikke kan begrenses eller utelukkes i henhold til gjeldende lov, spesielt gjeldende produktansvarslov; (ii) forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet fra ZEISS, dets juridiske representanter, ansatte, stedfortredende agenter eller underleverandører; og (iii) til liv, kropp eller helse forårsaket av forsett eller uaktsomhet fra ZEISS, dets juridiske representanter, ansatte, stedfortredende agenter eller underleverandører.

6.2 Med mindre annet er angitt i avsnitt 6.1: (a) under ingen omstendigheter skal ZEISS være ansvarlig for tap av fortjeneste, tap av data, indirekte, spesielle eller tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne lisensavtalen eller relatert til bruken av ZEISS-enhetsprogramvare, enten slikt krav er basert på brudd på garanti, kontraktsbrudd, erstatningsrett eller annen juridisk teoriannonse uavhengig av årsaken til slikt tap eller skade, og (b) ZEISS sitt totale ansvar for eventuelle krav som følge av denne EULA-en, er begrenset til totalt et beløp på EUR 1000.

7 Personvern
For informasjon om behandlingen av personopplysninger av ZEISS i forbindelse med levering av ZEISS-enhetsprogramvare, hvis noen, henvises til ZEISS sin personvernerklæring.

8 Gjeldende lover; eksportkontroll
8.1 Lisenstakeren er ansvarlig for å sikre at bruken av ZEISS-enhetsprogramvaren er kompatibel med alle lovpålagte og regulatoriske krav som gjelder for lisenstakeren.

8.2 Lisenstakeren er informert om at eksport eller reimport av ZEISS-enhetsprogramvaren, informasjon og dokumentasjon er underlagt de relevante eksport- og importbestemmelsene i Forbundsrepublikken Tyskland, EU og/eller USA.

9 Sluttbestemmelser
9.1 Denne lisensavtalen og eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller relatert til denne, skal utelukkende styres av lovene i Forbundsrepublikken Tyskland, unntatt dens lovkonflikter. FN- konvensjonen om internasjonalt salg av varer (CISG) av 11. april 1980 samt alle relaterte avtaler skal ikke gjelde.

9.2 Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne Ella-en skal utelukkende behandles av domstolene i Jena.

9.3 Hvis bestemmelsene i denne lisensavtalen er eller blir ugyldige og/eller ikke kan håndheves helt eller delvis, skal de gjenværende bestemmelsene i denne lisensavtalen forbli upåvirket.

Sist endret: September 2019